Yali & Alayyan Trading Co.

P.O. Box 436, Safat 10002 Kuwait