Jian Oukang Auto Service Co. Ltd.

No.65 Ji Qi Road, Jinan, Shangdong 250023 China
jiayz-2004@163.com
0531-85973598